Sivas Kongresi ne zaman yapılmıştır? Sivas Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir? Sivas Kongresi'nin önemi nedir? Sivas Kongresi sonrası ilk siyasi başarı ne olmuştur?

Kurtuluş mücadelesinin başladığı Anadolu'da tarihi bir öneme sahiptir Sivas Kongresi. Tıpkı Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi. Fransızların tehdidine ve tüm engellemelere rağmen kongre 4 Eylül 1919'da başlamış ve 11 Eylül'de sona ermiştir. Kongde başkanlığı Mustafa Kemal Paşa yapmıştır.

Toplanması ve alınan kararlar bakımından millilik özelliği taşıyan, Mustafa Kemal'i lider olarak tanıyan ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm vatana yayılmasını sağlayan Sivas Kongresi sonunda Temsil Heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na getirilmiştir.
Sivas Kongresi Temsil Heyeti, Erzurum Kongresi'nde seçilmiş olanlar, Heyet-i Temsiliye tarafından seçilmiş olanlar ve Sivas Kongresi'nde seçilenler olmak üzere toplam 16 kişiden oluşmuştur.

Sivas Kongresi Kararları

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4. Kuva-yı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
5. Manda ve himaye kabul edilemez.
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Sivas Kongresinin Önemi

 • Misak-ı Milli esasları belirlendi.
 • Milli birlik ve beraberlik sağlandı.
 • Mandacılık kesin olarak reddedildi.
 • Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi.
 • Kongreler dönemi kapandı.
 • Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.
 • Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı.
 • Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı.
 • Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı.
 • Mondros Mütarekesi reddedildi.
 • Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu.
 • Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı.


Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal Paşa, İstanbul ile haberleşmeme emrini verirken, padişahtan Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanmasını ve Damat Ferit'in istifa etmesi istenmiştir. Ki Temsil Heyeti'nin ilk başarısı Damat Ferit'in istifası olmuştur. Anadolu gelişmeleri önleyemeyen Damat Ferit'in yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştur.

Bi'SORU DAHA?

Hezarfen Ahmed Çelebi uçtu mu?

Kuş kanatlarına benzer bir araçla Galata Kulesi’nden uçup Üsküdar Doğancılar’a indiği yazılıyor ve...

Sadaka Taşı nedir?

Sadaka Taşı'nın tanımı? Sadaka Taşı'nın yapılmasındaki amaç nedir? Ve Osmanlı döneminde yapılan...

Osmanlı döneminde pencere önündeki çiçeklerin anlamı nelerdir?

“Rengini belli etmek” gerek sözlü gerek fiziki ve gerekse görsel anlamda ifade edilir. Osmanlı...

Mustafa Kemal ölmek üzere olan atıyla nasıl vedalaşmıştır?

1913'te Mustafa Kemal'in çok sevdiği atı ruam hastalığına yakalanır. Mustafa Kemal son kez...