Türk Tabipleri Birliği ne zaman kuruldu? Türk Tabipleri Birliği’nin ne kadar üyesi var? Türk Tabipleri Birliği hakkında kısa ve genel bilgiler...

Türkiye’de pandemi sürecinde ve özellikle de son dönemde en önemli tartışılan kurumların başında gelir Türk Tabipleri Birliği...

Türk Tabipleri Birliği’nin tarihçesi

1953 yılında İstanbul’da kuruldu. TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşındı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin % 88’inin (100.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz. 

 

Hekim sayısının 100’ü aştığı 65 ilde yerel örgütlenmesi vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile olanaklıdır.

Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerinin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongre’ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Ankara’daki GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, Maltepe adresinde dokuz teknik ve bir elemanı ile üç hukukçu, bir mali müşavir ve basın danışmanı çalışmaktadır. Bunun dışındaki tüm kol ve komisyon çalışmaları ise gönüllü hekimlerce yürütülmektedir. 

turk tabipler birligi nin gorevleri nelerdir


Türk Tabipleri Birliği, ulusal düzeyde Sağlık Meslek Birlikleri Grubu’nun, (Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birlikte) kurucu üyesidir. Ayrıca, sendikalar ile de iletişim, işbirliği gerçekleştirilmektedir. 

Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluş amacı

  • Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,
  • Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,
  • Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,
  • Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,
  • Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.


Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar? 

TTB hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini gözönüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi için kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır. 

TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir. 

Politika


Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir. 

Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır. 

Karşılıklı görüşmelerin sonucuna ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda TTB "Beyaz Yürüyüş" “GöREV” gibi eylemleri de gerçekleştirmektedir. 

Ekonomi 


Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlar yanı sıra TTB, özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları "asgari ücret tarifesini" belirlemektedir. Bu TTB’ye yasalarla verilmiş bir sorumluluktur ve Fiyat Tarifesi TBMM dahil pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır. Fiyat Tarifesi dışında ayrıca TTB, İşyeri Hekimliği, Spor Hekimliği asgari ücret tarifelerini de belirlemektedir. 

Üyelik Hizmetleri 


TTB üyelerine yayınlar, eğitim etkinlikleri yanı sıra kimlik kartı, protokol defteri vb. vermektedir. Bunların dışında TTB üyeliği, hekimlere meslektaşları ile tek ses olup, örgütlülüğünün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir. 

Etik


Meslek uygulamaları ve tutumlar ile ilgili Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün izlenmesini yerel örgütler sağlar. Etik konularında gerek Dünya Tabipleri Birliği genelgelerini çevirerek gerekse Türkiye özelinden konu başlıklarında görüşler oluşturarak tıp ortamına katkı sunar.

TTB Halk İçin Ne Yapar? 


TTB yayınları, web sayfası, kitle iletişim araçları ile halkı bilgilendirirmektedir. doktorum.dr.tr web sayfası ve dr.tr uzantılı hekimlerin olduğunu tescillediği web adresleri ile halkımızın sorularını yanıtlamaktadır.

TTB merkezde bir Basın Bürosu çalışmaktadır. Basın kuruluşlarına ve gazetecilere dosyalar sunmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda tutum belirlemekte, raporlar hazırlamakta, halkı bilinçlendirmektedir. Çernobil/radyasyon konuları, çevre duyarlılığı, temiz su kaynakları, bulaşıcı hastalıklar, sağlık reform taslakları eleştirileri, sigara bu çalışmaların örnekleridir. 

Özel Projeler


Türk Tabipleri Birliği 1991-1992 yıllarında Kanada Halk Sağlığı ile müşterek bir proje yürütmüş, halk sağlığı alanında multidisipliner projeleri desteklemiştir. 1995-1996-1997 yıllarında ise adli hekimlik alanında Avrupa Topluluğu’nun da desteklediği bir proje yürütmektedir. 

İnsan Hakları


TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı gibi) yoğun çalışmalar yapmaktadır. 1997 yılında bu çalışmaları nedeniyle PHR (Physicians for Human Rights)’ın İnsan Hakları ödülünü almıştır. Türkiye’de de çok sayıda ödüle değer görülmüştür. 

Geçtiğimiz yıllarda işkencenin önlenmesi ve açlık grevleri, mahkum sağlığı konularında yoğun çalışmalar yürütmüştür. 

Ödüller


TTB, Dr.Behçet Aysan Şiir Ödülü, Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödüllerini vermekte, TTB-STED Fotograf Yarışması’nı düzenlemektedir. 

TTB Kaynakları


Üye aidatları, eğitim etkinlikleri, yayınlar TTB’nin temel gelir kaynaklarıdır.