Yönetim biçimleri nelerdir? Devletlerin anlayışını ve yapısını anlatan yönetim biçimlerine ve tanımlamalarına bakalım…

Yönetim biçimi, devletlerin idare şekilleridir. Bir anlamda yönetim biçimleri kuruluştan yaşayışa kadar birçok şeyi ifade eder. Milletin hayat tarzını gösterir. İşte yönetim biçimleri ve açılımları…

Liberal yönetimler

Liberalizm: Özünde siyasi, ekonomik ve toplumsal özgürlük vardır. Liberteryanizm ise; Devletin topluma ve ekonomiye müdahalesinin minimize edilmesi gerektiğini savunan görüştür.
Kapitalizm: Üretici güç olarak para ve dolayısıyla sermayeyi görür. Merkantilizm ise; sermaye birikimi ve ticaretin devletlerin asıl gücünü oluşturduğu savunulur.
Cumhuriyet: Temsili demokrasi vardır. Halkın kendisini yönetmesidir.
Demokrasi: Her bireyin yönetime doğrudan veya dolaylı olarak katılımını sağlama.

Devletçi yönetimler

Devletçilik: Ekonomik ve sosyal hayatta devlet vardır. Devlet üretime hakim güç olarak ön plana çıkar.
Sosyalizm: Devletin, üretim araçlarına (fabrikalara, tarım arazilerine, hayvan çiftliklerine, maden ocaklarına) ve temel tamamlayıcı kurumlarına (bankalar, kooperatifler) mutlak egemen ve sahip olmasıdır.
Komünizm: Sınıfsız bir toplum oluşturulmak istenmesidir.
Sosyal Demokrasi: Toplum yararına olmak üzere devletin ekonomiye ve sosyal hayata müdahale ettiği bir sistemdir.
Demokratik Sosyalizm: İşyerinde demokrasi, işçilerin ve işçi kooperatiflerinin sahip olduğu mülkiyet fikri vardır. Klasik sosyalizmin aksine çok partili sistem savunulur.

Otoriter yönetimler

Otoriteryenizm: Bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı ve iktidara halkın mutlak itaat etmesi yönünde baskıların yapıldığı bir sistemdir.
Otokrasi: Yönetici, bütün siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurur veya sonradan toplar. Bir biçimde denetim mekanizmalarının dışında kalmasını sağlayacak bir sistem oluşur.
Nasyonalizm: Millet (ulus) kavramını esas alan bir ülke yapılanması öngörülür. Etnik (kabileler şeklinde) veya dinsel (ümmet şeklinde) bir toplumsal birlikteliği reddeder.
Militarizm: Askeri örgütlenme ve savaş ekonomisi uygulanır.
Totalitarizm: Devletin mutlak üstünlüğü, devlete mutlak itaat öngörülür.
Despotluk: Zorbalığı, acımasızlığı araç olarak kullanan bir kişi iktidara mutlak hakimdir. Sivil görünümlü ancak baskıya dayalı bir rejim vardır. Hızla diktatörlüğe dönüşebilir.

Faşizan yönetimler

Faşizm: Lider sultası vardır ve ona tartışmasız itaat edilir. Irkçı örgütlenmeler ve söylemler bu tip bir siyasal sistemin odak noktasında yer alır. Günümüzde Neo-Faşizm adı verilen bir alt türü de bulunur.
Nasyonal sosyalizm (Nazizim): Güç birliğini esas alan bir toplum birlikteliği fikrine dayanır. Günümüzde Neo-Nazizm adı verilen bir alt türü de bulunur.

Monarşik yönetimler

Monarşi: Tek kişinin iktidara mutlak hakim olmasıdır.
Mutlakiyet: Hükümdarın yetkileri mutlak ve paylaşılamazdır. (Monarşinin bir alt türü olarak ele alınmalıdır.)
Meşrutiyet: Hükümdarı çeşitli ölçülerde denetleyebilen ve iktidar yetkisini farklı düzeylerde paylaşabilen bir meclisin / parlamentonun bulunması halidir. (Monarşinin bir alt türü olarak ele alınmalıdır.)
Sembolik monarşi: Hükümdarın hükmetme gücü elinden alınmış, kraliyet kavramı tamamen sembolik bir duruma gelmiştir. Fiili yönetim yetkisi, parlamentolara ve hükûmetlere aittir.

Oligarşik yönetimler

Oligarşi: Ülkedeki küçük bir grubun, veya bir sınıfın yönetim yetkisine sahip olması durumudur.
Plütokrasi: Zenginler sınıfının ülkeyi yönetmesidir. (Timokrasi sözcüğü de benzer bir yönetim biçimini ifade eder.)
Teknokrasi: Bilginlerin, akademisyenlerin iktidarıdır.
Aristokrasi: Seçkinler veya soylular sınıfı ülkeyi yönetir.
Teokrasi: Ülkeyi din adamları sınıfının yönetmesidir.
Jüristokrasi: Yargıçlar sınıfına yönetim hakkı tanınmasıdır. (Kritarşi sözcüğü de benzer bir yönetim biçimini ifade eder.)
Stratokrasi: Askeri sınıfın egemenliğine dayalı bir yönetim şeklidir.
Meritokrasi: Liyakata dayalı olarak sınavla işbaşına gelen bir sınıfa yönetim hakkı tanınmıştır.
Etnokrasi: Ülke yönetiminin baskın olan etnik grubun kontrolünde olduğu ve bu kontrolün yönetimdeki grubun çıkarlarını ilerletmek için kullanıldığı sosyolojik, siyasal veya toplumsal sistemdir.

Federatif yönetimler

Federasyon: İçişlerinde bağımsız ama daha büyük bir devlet yapısına da sıkı sıkıya bağlı, çeşitli nedenlerle dışişlerinde bağımsız davranamayan devletçiklerin birleşmesiyle oluşan kapsayıcı bir devlettir.
Konfederasyon: Hem içişlerinde hem de dışişlerinde bağımsız olan, ancak ortak ve sınırlı çıkarlarını birlikte gerçekleştirmek amacıyla, bir antlaşma ile kurulan topluluklardır.

Anarşi

Anarşizm: Her tür otoriteyi, yönetim anlayışını reddeden görüştür. İnsanın devlet kurumuna ihtiyacı olmadığı savunulur. Anarko-komünizm, Anarko-kapitalizm, Anarko-sendikalizm, Anarko-nihilizm gibi türleri bulunmaktadır.
Yönetim biçimleri nelerdir? Devletlerin anlayışını ve yapısını anlatan yönetim biçimlerine ve tanımlamalarına bakalım…

Bi'SORU DAHA?

MÜSİAD'ın açılımı nedir?

 MÜSİAD ne zaman kurulmuştur? MÜSİAD'ın ne kadar üyesi vardır? MÜSİAD vizyonu ve misyonu nedir? MÜSİAD hakkında kısa ve genel bilgiler nelerdir?

İSMEK nedir? İSMEK'in ilkeleri nelerdir?

İSMEK'in açılımı nedir? İSMEK hangi ilkeleri benimser? İSMEK'in vizyonu, misyonu ve temel değerleri nedir? İSMEK kayıtları ne zaman?

İstanbul’un farklı dillerdeki isimleri nelerdir?

Bir şehir düşünün ki çağı değiştirsin... Bir şehir düşünün ki iki kıtaya yayılsın. Bir şehir düşünün ki her milletten insanı iç dünyasına alsın......

Aşiyan'ın anlamı nedir? Aşiyan’ın hikayesi nasıldır?

Bir semt adı haline gelen ve Tevfik Fikret ile özdeşleşen Aşiyan’ın anlamı nedir? Aşiyan nerededir? Aşiyan’ın hüzünlü hikayesi ve tarihi süreci...

Ayna kırmak uğursuzluk getirir mi?

Ayna kırılması ne anlama gelir? Geçmişten günümüze aynaya yüklenen anlamlar nelerdir? Ayna kırmanın kötü şans getirme hikayesi nasıldır?

Muhtar maaşı ne kadar?

Muhtarın hakları nelerdir? Muhtarlar ne kadar aylık alır? Muhtarlar nereye bağlıdır? Muhtarların görevi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları sıralaması nasıldır?

1923’ten bu yana kaç cumhurbaşkanımız oldu. En çok görevde kalan cumhurbaşkanı, en az süre alan cumhurbaşkanı, en genç ve en yaşlı cumhurbaşkanları...

Sevgiliye Ayna hediye etmenin anlamı nedir?

Sevgililer günü yaklaşıyor... Hediye kavramının daha bir gelişim ve değişim gösterdiği bir gerçek. Eskiler, sevgiliye veya hoşuna giden bayanlara...