Botanik nedir? Botanik kaç dala ayrılır? Botanik hangi bilim dalının alt dalıdır? İşte botanik bilimi ile ilgili kısa ve genel bilgiler...

Doğada insanın ve hayvanların iç içe yaşadığı, etkileşim halinde olduğu önemli unsurlardan birisi de bitkidir... İşte botanik de o bitkilerle ilgili geniş ve kapsayıcı bir kavramdır.

Bilim dallarından birisi olan botanik; bitkiler üzerinde çalışan biyolojinin alt dalıdır. Bitki bilimidir.

Botanik bitkiler, algler ve mantarlar arasındaki evrimsel evrimsel bağları, kimyasal özelliklerini, hastalıkları, metabolizmalarını, gelişimlerini, üremelerini, büyümelerini ve yapılarını inceleyen son derece geniş kapsamlı biyolojinin alt disiplinlerinden biridir.

Botanik bölümleri

1) Bitki Fizyolojisi
2) Bitki Morfolojisi
3) Bitki Sistematiği (Sistematik Botanik)
4) Bitki Ekolojisi

Botaniğin alt dalları

Briyoloji (Bryology); Karayosunlarını inceler,
Etnobotanik (Ethnobotany); Bitkiler ve hayvanlar arasındaki ilişkiler inceler.
Ekonomik Botanik; Ekonomik değeri olan bitkileri ve nasıl kullanılacağını inceler.
Ormancılık (Forestry); Orman yönetimi ile ilgili çalışmaları kapsar.
Bahçecilik (Horticulture); Çelikleme, yumru, köklü bitkilerden ve tohumlardan bitki etiştirmek için ve bunun için gerekli toprak hazırlama süreçlerini içeren, mevcut bitki türlerini hibrit (melezleme) çalışmalarıyla zenginleştirmeyi amaçlayan bilimsel ve endüstriyel bir alandır.
Likenoloji (Lichenology); Likenleri inceler.
Paleobotanik (Paleobotany); Bitki fosillerini inceler.
Polenoloji (Palynology); Polenleri ve sporları inceler.
Fikoloji (Phycology); Algleri inceler.
Fotokimya (Phytochemistry); Bitkilerdeki kimyasal süreçleri inceler.
Fitopatoloji (Phytopathology); Bitki hastalıklarını inceler.
Bitki Genetiği; Bitkilerdeki genetik materyal (DNA, RNA, kromozomlar vs.) üzerinde çalışır.
Bitki ekolojisi; Bitkilerin canlı ve cansız çevre üzerindeki karşılıklı etkileşimi üzerinde çalışır.