Adalet kavramı özünde aynı gibi görülen ama farklı bakış açılarının olduğu bir kavramdır? Düşünürlere göre ve TDK’ya göre adalet tanımı nasıldır?

Adalet hak ve hukukla ilgili bir kavramdır ve özünde insan vardır.

Adalet kavramının tanımları

TDK’daki adalet tanımlarına bir bakalım;

  • Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe
  • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme
  • Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk

olarak değerlendirilir...

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi şeklinde de görülür. Hukuk kurallarına uygunluktur. Ama sadece bu yeterli mi? Değil.
Çünkü tarih boyunca yazılı olmayan kurallar dışında da adalet anlayışı söz konusu.

Düşünürlere göre adalet...

Eski çağlardan beri adalet kavramı tanımlanır yorumlanır. Evet özünde; adil olmak, adaletli olmak vardır.
Yunanlı düşünür Platon’a göre; adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
Aristoteles’e göre ise; herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.
Aydınlanma Çağı’ndaki düşünürler de hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluğu adalet için yeterli görürler.

Günümüz dünyasında biraz argo tabiriyle ekonomiyle gücü elinde bulunduranlarla, emeğiyle yaşamını devam ettirmeye çalışan kıt kanaat geçinen insanlara yaklaşımın ödül ve cezanın eşitlik içerisinde olmaması adaleti sorgulatır ve zayıflatır hale getirmiştir. Bu her toplum için geçerlidir.

Ve şöyle bir söz de vardır: Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlamaya çalışır. Bu da hukuk devletlerinin zayıflamasına sebep olduğu gibi yargı gücünün bağımsızlığını ve adil olduğunu tartışmalı hale getirir.

Bi'SORU DAHA?